سازه کلیک

لیست قیمت سازه کلیک سقف کاذب

سپری متر طول ۱۳۴۰ تومان

نبشی هر شاخه ۲۰۰۰ تومان

تلفن تماس: ۰۹۱۷۷۰۶۹۳۴۰ و ۰۹۳۷۱۲۷۴۱۴۸ بهروزی

اجرای سازه های اصلی سپری ۳۶٠٠

در لبه جان این سازه، سوراخ هایی به فواصل معین جهت اتصال به آویز تعبیه شده است. در انتهای آویز یک خم (قلاب) وجود دارد که با عبور این خم از سوراخ های موجود، اتصال میان آویز و سازه بر قرار می شود. سازههای ۳۶٠٠ت در فواصل ۱۲٠ سانتیمتر به موازات یکدیگر اجرا می شوند.

نکات فنی:

برای اتصال طولی سازه ها، در ابتدا و انتهای هر سازه یک زبانه اتصال کشویی (کلیک) وجود دارد که با فرو رفتن زبانه های مذکور در یکدیگر، سازه ها درگیر و اتصال در صورت استفاده از نبشی تراز به صورت غیر باربر، اولین آویز در فاصله ۱٠ سانتیمتری از دیوار اجرا می شود. طولی میان آن ها بر قرار می گردد. اجرای آویز اضافه در محل اتصال دو سازه اصلی ضروری است.

اجرای سازه های فرعی سپری ۱۲٠٠

منظور، شیارهای قائمی به فواصل معین بر روی جان سازه اصلی تعبیه شده که سازه های ۱۲٠٠ت در فواصل ۶٠ سانتیمتر به موازات یکدیگر و از طریق شیارهای پس از اجرای سازه های اصلی ۳۶٠٠ت، این سازه ها توسط سازه های فرعی ۱۲٠٠ت (که عمود بر سازه های اصلی اجرا می شوند) به یکدیگر متصل می گردند. برای این موجود، به سازه های ۳۶٠٠ت متصل می شوند.

اجرای سازه های فرعی سپری ۶٠٠

منظور، شیارهای قائمی به فواصل معین بر روی جان سازه سپری ۱۲٠٠ت تعبیه شده که سازه های ۶٠٠ت از طریق شیارهای موجود، به سازه های ۱۲٠٠ت متصل و آن ها پس از اجرای سازه های فرعی ۱۲٠ ت، این سازه ها توسط سازه های فرعی ۶٠٠ت (که موازی سازه های اصلی اجرا می شوند) به یکدیگر متصل می گردند. برای این را به دو نیم تقسیم می کنند. بدین ترتیب چشمه هایی به ابعاد ۶٠ ش۶٠ سانتیمتر حاصل شده که تایل ها در درون آن ها قرار می گیرند.

 نکته فنی: در حالتی که سازه سپری ادامه پیدا نمی کند، زبانه اتصال انتهایی سازه، در شیار سازه مقابل قرار گرفته و خم می شود. با خم کردن این زبانه، سازه در جای خود ثابت می ماند.

برگرفته از سایت HTTP://www.ceilingknauf.com